REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN ZAKUPÓW

§1 Definicje i postanowienia ogólne
§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§3 Składanie i realizacja Zamówienia
§4 Ceny i formy płatności
§5 Formy dostawy i realizacja zamówienia produktów
§6 Zasady korzystania z zamówionych produktów elektronicznych
§7 Prawa własności intelektualnej
§8 Prawo do odstąpienia od umowy
§9 Reklamacja Towaru
§10 Postanowienia końcowe

§1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji kupna na stronie Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://www.natule. oraz za pośrednictwem wskazanego w niniejszym Regulaminie adresu e-mail.
Dane Administratora Sklepu:
NATULE Joanna Bednarz

ul. Przejazd 39
05-840 Brwinów
NIP: 691-220-77-39
REGON: 385222481

e-mail: zamowienia@natule.pl

zwanego w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą

2. Definicje:
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sprzedawca przygotuje zamówienie do wysyłki i przekaże je do wysłania za pośrednictwem wskazanego w trakcie dokonywania transakcji przewoźnika (firmy kurierskiej), na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje transakcji zakupu za pośrednictwem Sklepu działającego na stronie www.natule.pl albo/i za pośrednictwem zamówienia składanego na adres mailowy: zamowienia@natule.pl ;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie nie związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
Newsletter Natule elektroniczna broszura wydawana okresowo przez Sprzedawcę, w której zamieszczane są m.in. aktualne oferty sprzedażowe Sprzedawcy, informacje o promocjach czy dostępnych rabatach i ofertach specjalnych oraz informacje edukacyjne – artykuły i wpisy Bloga;
Produkty Elektroniczne – towary oferowane przez Sklep, mające formę elektroniczną. Będące zapisem treści i twórczości intelektualnej. Produkty te mają postać plików elektronicznych – pdf, epub, mobi, jpg i innych oferowanych w Sklepie. Ich dostawa (po dokonaniu zakupu i płatności przez Klienta) odbywa się poprzez wysyłkę na podany adres mailowy lub poprzez udzielenie dostępu Klientowi do internetowej przestrzeni dyskowej lub specjalnej platformy skąd plik może zostać pobrany lub odtworzony.
Produkty Fizyczne – towary oferowane przez Sklep mające postać fizyczną i dostarczane Klientowi po dokonaniu zakupu i płatności na wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres dostawy, za pomocą wybranego podczas składania zamówienia dostawcy/przewoźnika (firmy kurierskiej).
Sklep Internetowy (Sklep)– sklep działający pod adresem https://natule.pl/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę, stając się tym samym Klientem/Konsumentem towarów oferowanych w Sklepie;
Produkt produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym. Produktem jest Produkt Fizyczny jak i Produkt Elektroniczny;
Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep prowadzi sprzedaż produktu dla Klientów krajowych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firm kurierskich (kurier) wskazanych bezpośrednio w zamówieniu.

5. Do korzystania ze Sklepu potrzebne są:

a/ dostęp do Internetu oraz urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet,

b/ standardowy system operacyjny,

c/ standardowa przeglądarka internetowa,

d/ posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie lub zamówienia przez adres e-mail, anonimowo ani pod pseudonimem.

7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie (wiadomości mailowe, opinie o produktach zamieszczane na stronie, komentarze).

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek Vat.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta podane przez Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

5. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do Newslettera na stronie www.natule.pl, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi Newslettera Natule.
Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu oraz ewentualnie zamówienia składane drogą mailową.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamowienia@natule.pl.
W reklamacji Klient winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość – bez zakładania konta w Sklepie.

Zarejestrowany Klient to taki, który posiada konto w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Są to jednorazowe czynności. Ustalone login i hasło mają charakter poufny.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów (w szczególności wybór firmy kurierskiej).

Możliwa jest opcja płatności za Zamówienie: Przelew na konto bankowe.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać.

W trakcie procedury składania zamówienia do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu edycji zamówienia należy przejść do strony Koszyka.
Klient ma możliwość wyboru firmy kurierskiej pomiędzy dwiema firmami: DPD oraz Fedex.
Koszty wysyłki podane są w polach wyboru firmy kurierskiej.
Koszty wysyłki płatnej przy odbiorze pojawią się po wybraniu tej opcji w formularzu zamówienia.
Koszty wysyłki płatnej przy odbiorze obejmą koszt wysyłki powiększony o koszt pobrania pieniędzy za zamówienie przez kuriera.
Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Klient zostanie poinformowany o dalszej procedurze (wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia oraz instrukcja dotycząca płatności. Wiadomość z instrukcją zapłaty i potwierdzeniem złożenia zamówienia zostanie także automatycznie przesłana na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres mailowy.

4. Klient może otrzymać darmowe próbki produktów.

5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

a/ w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

b/ w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

6. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
W tej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

8. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia objęte są ochroną i wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówienia. Niezbędne do realizacji wysyłki i dostawy zamówienia dane osobowe tj. Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, podane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia, przekazane są za zgodą Klienta firmie kurierskiej, tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.

9. Przed wysyłką produktów do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
Dla osób prywatnych forma uproszczona: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe,
dla firm – z NIP i pełną nazwą firmy.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury – w tym celu musi skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić z nim szczegóły zmian. W innym wypadku Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas składania zamówienia.

10. Klient ma prawo wycofać złożone przez siebie zamówienie w całości, do momentu jego wysłania. O tym fakcie musi poinformować Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

10. W przypadku potrzeby kontaktu z obsługą sklepu w celu wyjaśnienia kwestii dotyczących zamówienia Klient proszony jest o kontakt poprzez: e-mail zamowienia@natule.pl, tel.+48 798 166 859.

§4 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a/ zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b/ nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również wybrane przez Klienta (spośród dostępnych opcji) koszty przesyłki, przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży czy rabatów.
Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany ceny, warunków promocji, wyprzedaży czy rabatów i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówiony Produkt należy dokonać wybierając podczas zamówienie formę płatności:

A/ przelewem na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski 22 1020 1055 0000 9602 0463 3063,
Nazwa firmy: NATULE Joanna Bednarz
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia i ewentualnie Imię i Nazwisko Klienta.

B/ płatność przy odbiorze – płatności za zamówienie dokonuje Klient podczas odbioru paczki, płacąc kurierowi gotówką lub kartą.

6.
Termin płatności za zamówione Produkty w opcji „płatność przelewem” wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w wyżej wymienionym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży oraz Umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

§5 FORMY DOSTAWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW

1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Produktów Fizycznych odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD lub Fedex.

3. Dostępne metody dostawy Produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

4. Koszty dostawy zamówienia Produktów fizycznych ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w trakcie realizacji zamówienia (po konsultacji z Klientem), wskaże inaczej.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 do maksymalnie 2 dni roboczych dla wysyłki kurierskiej (nie licząc czasu dostawy przez Kuriera), licząc od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

6
. Zamówienia złożone w terminie od piątku po godz. 10-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po danym weekendzie.

7. W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacji wzmożonej ilości zamówień w danym okresie) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

8. Realizacja zamówienia obejmuje skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z siedziby Sprzedawcy). Do czasu realizacji zamówienia Produktów fizycznych należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

9. W przypadku Produktów elektronicznych dostawa Produktu następuję w terminie i w sposób ujęty w opisie Produktu, na adres mailowy Klienta (podany podczas dokonywania Zamówienia). Produkt Elektroniczny wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za zamówiony produkt. Jeśli wpłata następuje łącznie z zapłatą za Produkt fizyczny, dostawa Produktu elektronicznego nie jest powiązana z dostawą Produktu fizycznego i może nastąpić wcześniej.


10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zupełne zamówienia).

11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem Produktów fizycznych, winien sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika/dostawcy (firmy kurierskiej). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia lub naruszenia opakowania przesyłki należy w obecności przewoźnika/dostawcy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody będzie podstawą do złożenia reklamacji przez Sklep u danego przewoźnika/dostawcy. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

12. Realizacja zamówienia obejmującego Produkt Elektroniczny taki jak e-book, audiobook, itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego.
Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w tym ustępie, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.


13.
Dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki produktów fizycznych (tj. imię i nazwisko odbiorcy zamówienia, adres, adres e-mail i numer telefonu) za zgodą Klienta przekazywane są firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy zamówienia. Klient dokonując zakupu produktów fizycznych na stronie sklepu wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych wybranej firmie kurierskiej, jedynie w celu dostawy zamówienia Klienta.

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż Produktów Elektronicznych (w formie plików PDF i innych) oraz kursów i szkoleń (w postaci VOD – wideo na żądanie). Są to produkty informacyjne.

2. Zakupione Produkty elektroniczne mogą być trwale oznakowane jako adresowane do Klienta, który dokonał zakupu na Stronie Sklepu (lub mailowo) lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Klienta, a służą wyłącznie do identyfikacji Osoby, która zakupiła Produkt w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Klient nabywający Produkt na stronie Sprzedawcy wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Klient może korzystać z zakupionych Produktów elektronicznych na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach strony Sprzedawcy w celu zapoznania się z treścią utworu. Produkty cyfrowe w formie pdf (i inne pliki tekstowe) Klient ma prawo odtwarzać na innych swoich urządzeniach do odczytu.

4. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) i udostępniania kopii innym Osobom. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

5. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

6. Sukcesy, wyniki Klientów Produktów Elektronicznych sprzedawanych i prezentowanych na stronie Sklepu to indywidualne wyniki Klienta, które mogą się różnic od tych przedstawianych w zakupionych Produktach elektronicznych oraz innych materiałach płatnych dostępnych na stronie Sklepu. Wyniki te zależne są od wielu czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu (np. od indywidualnych zdolności Klienta, staranności wykonania, poziomu zrozumienia prezentowanej w Produktach Elektronicznych treści, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia Klienta, poziomu motywacji, rodzaju używanych składników i półproduktów receptur, staranności w stosowaniu zaleceń oraz wielu innych czynników).

7. Twórcy treści Produktów Elektronicznych (w szczególności kursów i szkoleń) dostępnych na Stronie Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne efekty działań Klienta wynikające z prezentowanych w tych produktach informacji. Klient jest odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie oferowanych w tych produktach i na Stronie informacji powinna być oparta na własnej należytej staranności Klienta. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na to, iż Produkty Elektroniczne (w szczególności Kursy, Szkolenia, E-booki) dostępne na Stronie nie stanowią podstawy do przeniesienia odpowiedzialności Klienta na Sprzedawcę, za wyniki korzystania z informacji zawartych w tych produktach.

8. Informacje (także te w postaci odpłatnych Produktów Elektronicznych) dostępne na stronach Sprzedawcy nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują terapii ani leczenia.

9. Produkt Elektroniczny jest treścią cyfrową, wobec czego, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi).

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca poucza niniejszym kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach stron Sprzedawcy (strona www.natule i podlegające podstrony) oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych wytworzonych przez Sprzedawcę, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. PRODUKTY FIZYCZNE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie do 30 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania produktu).

2. Bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części danego zamówienia.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy – np. poprzez wiadomość na adres mailowy Sprzedawcy.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: zamowienia@natule.pl.
W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną na papierze, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: NATULE Joanna Bednarz ul. Przejazd 39, 05-840 Brwinów.
Do zachowania 30 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w określonym wyżej terminie, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Produktów inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar niezwłocznie, nie później niż przed końcem biegu 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Do zachowania 30– dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

Prosi się o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów, aby uchronić je przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie.

9. Zwracane produkty należy odesłać na adres: NATULE Joanna Bednarz, ul. Przejazd 39, 05-840 Brwinów.

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będącej wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a/ o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli produkt wykonany na specjalne zamówienie Klienta.
c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

II. PRODUKTY ELEKTRONICZNE

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłane e-mailem na adres zamowienia@natule.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.

§9 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy.
Reklamację można wysłać listownie na adres: NATULE Joanna Bednarz ul. Przejazd 39, 05-840 Brwinów lub mailowo pod adres: zamowienia@natule.pl .

3. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji uprasza się o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
a/ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;
b/ żądać
wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: NATULE Joanna Bednarz ul. Przejazd 39 05-840 Brwinów.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca wskazuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http:/www.uokik.gov.pl.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu.


3. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. W przypadku ewentualnych przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Sklepu.
W razie problemów ze złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu prosimy uprzejmie o kontakt na adres mailowy: zamowienia@natule.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


7. Regulamin został zaktualizowany z dniem 1 lutego 2020r. i jest dostępny na stronie internetowej
www.natule.pl

 

 

Załącznik do Regulaminu


Formularz odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Towary prosimy odesłać na adres:
NATULE Joanna Bednarz

ul. Przejazd 39

05-840 Brwinów

tel. + 48 798 166 859

e-mail: zamowienia@natule.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

(lista produktów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*) / odbioru Produktu (ów)(*): …………………………………………………………………..


Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………………………


Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta: ………………………………………………………………………………


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data: ……………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Obserwuj NATULE w social media: